Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 - 3 letý učební obor

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • používat technickou výkresovou a technologickou dokumentaci, pořizovat náčrty zhotovovaných dílů
 • obrábět materiály, znát jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti
 • určovat vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů
 • provádět jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
 • upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance
 • volit a používat nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky, podle stanoveného postupu výroby
 • nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků,
 • obrábět technologicky nesložité obrobky na základních druzích konvenčních obráběcích strojů a na číslicově řízených obráběcích strojích, včetně provádění korekcí programů
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu obráběných a obrobených součástí
 • komunikovat v cizím jazyce
Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Brusič kovů
 • Frézař
 • Operátor NC strojů
 • Pomocný pracovník obrábění kovů
 • Soustružník kovů
 • Strojní rytec
 • Vrtař
 • Zámečník

Video k učebnímu oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Názvy předmětů

1.

2.

3.

 

Český jazyk a Literatura

ČJL

1,0

2,0

2,0

5,0

Cizí jazyk

AJ/NJ

2,0

2,0

2,0

6,0

Občansko společenský základ

OSZ

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

F

1,0

1,0

-

2,0

Chemie

CH

1,0

-

-

1,0

Základy ekologie a biologie

ZEB

1,0

-

-

1,0

Matematika

M

1,0

2,0

2,0

5,0

Tělesná výchova

TV

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

ICT

2,0

-

-

2,0

Ekonomika a řízení

-

-

2,0

2,0

Strojnictví

S

2,0

-

-

2,0

Stroje a zařízení

SZ

-

1,0

1,0

2,0

Strojírenské materiály

SM

1,0

1,0

-

2,0

Výkresová dokumentace

VD

1,5

1,0

-

2,5

Technologie

T

2,0

2,0

2,0

6,0

CNC programování

CNC

-

2,0

1,0

3,0

Měření a technologická cvičení

MTC

-

-

2,0

2,0

Odborný výcvik

OV

15,0

17,5

17,5

50,0

CELKEM

32,5

33,5

33,5

99,5

99,5