Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 - 3 letý učební obor

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • používat technickou výkresovou a technologickou dokumentaci, pořizovat náčrty zhotovovaných dílů
 • obrábět materiály, znát jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti
 • určovat vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů
 • provádět jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
 • upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance
 • volit a používat nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky, podle stanoveného postupu výroby
 • nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků,
 • obrábět technologicky nesložité obrobky na základních druzích konvenčních obráběcích strojů a na číslicově řízených obráběcích strojích, včetně provádění korekcí programů
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu obráběných a obrobených součástí
 • komunikovat v cizím jazyce
Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Brusič kovů
 • Frézař
 • Operátor NC strojů
 • Pomocný pracovník obrábění kovů
 • Soustružník kovů
 • Strojní rytec
 • Vrtař
 • Zámečník

Video k učebnímu oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 23 – 56 – H/01 Obráběč kovů

Název ŠVP: SPŠ - Obráběč kovů (dokument ŠVP je k dispozici a k nahlédnutí v sekretariátu školy)

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní studium

Datum platnosti: od 1. 9. 2022

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

2

2

5

Základy ekologie a biologie

1

0

0

1

Fyzika

1

1

0

2

Chemie

0,5

0,5

0

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

2

4

Ekonomika

0

1

1

2

Výkresová dokumentace

2

1

1

4

Strojírenství

1

1

1

3

Strojní materiály

1

0

0

1

Strojírenská Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

 

 

 

 

 

B. Povinné výběrové předměty

 

 

 

 

Odborné projekty

0

0

1

1

Všeobecně vzdělávací seminář

0

0

1

1

Cvičení z matematiky

0

0

1

1

Celkem

30,5

32,5

33,5

96,5

Poznámky:

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.  Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví, při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku, je stanoven vládním nařízením.

Do třetího ročníku studia si žáci volí jeden z povinně výběrových předmětů, které jsou určeny k procvičování a rozšíření znalostí daných předmětů a na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání.