Informace k přijímacímu řízení

ŠKOLA PŘIJME VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 CELKEM 40 ŽÁKŮ

25.10.2022

Informace k termínům pro přijímací řízení ze strany MŠMT pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny zde (zdroj: MŠMT)

Ve školním roce 2023/2024 budou na naší škole otevřeny třídy těchto oborů

 • 4 letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
  • 1 třída, maximálně 20 žáků
 • 3 leté učební obory: 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 1 třída, maximálně 20 žáků

Přihlášky na střední školu

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihláška na SŠ s růžovým podkresem je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ke studiu je 1. 3. 2023
 • Přijímací řízení pro maturitní obor se koná v řádném termínu ve dnech 13. 4. 2023 (1.kolo) a 14. 4. 2023 (2. kolo)

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení (platná ke dni 25.10.2022)

 • Vybraná ustanovení pro přijímací řízení ze školského zákona
 • Sdělení o termínech konání jednotných přijímacích zkoušek pro maturitní obor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru (doplněné o výsledky zkoušek v náhradním termínu)

19.5.2022

V tomto dokumentu naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

Druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech

Adresa pro zaslání přihlášky do 2. kola

 • SPŠ Litvínov, Ukrajinská 453436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ve 2. kole je 25. 5. 2022

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním a učebních oborech

28.4.2022

V tomto dokumentu naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v maturitním oboru. Tedy ve čtyřletém oboru, denní formy vzdělávání, Strojírenství - konstrukce strojů, technologie obrábění.

22.4.2022

V tomto dokumentu naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v učebních oborech. Tedy ve tříletých oborech, denní formy vzdělávání, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Co udělat nyní?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. A to vždy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí v jiné škole, vydaného podle správního řádu. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ve výše uvedené lhůtě zápisový lístek řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole (§ 60a odst. 7 Školského zákona).

ARCHIV - ŠKOLA PŘIJME PRVNÍ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023.

26.10.2021

Informace k termínům pro přijímací řízení ze strany MŠMT pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněny zde (dokument PDF, zdroj: MŠMT)

Ve školním roce 2022/2023 budou na naší škole otevřeny třídy těchto oborů

 • 4 letý maturitní obor: 23-41-M/01 Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění
  • 1 třída, maximálně 20 žáků
 • 3 leté učební obory: 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 1 třída, maximálně 20 žáků

Přihlášky na střední školu

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihláška na SŠ s růžovým podkresem je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

Adresa pro zaslání přihlášky ke studiu

 • SPŠ Litvínov, Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov

Přijímací řízení - termíny

 • Poslední den pro příjem přihlášek ke studiu je 1. 3. 2022
 • Přijímací řízení pro maturitní obor se koná v řádném termínu ve dnech 12. 4. 2022 (1.kolo) a 13. 4. 2022 (2. kolo)

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí ke studiu v oborech vzdělávání

Bližší informace rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech školy

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení (platná ke dni 31.10.2021)

 • Vybraná ustanovení pro přijímací řízení ze školského zákona
 • Sdělení o termínech konání jednotných přijímacích zkoušek pro maturitní obor