Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění

Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění

23-41-M/01 - 4 letý maturitní obor

Vzdělání v oboru je ukončeno maturitní zkouškou, její konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanismy a části strojů, nástroje, nářadí, přípravky, výrobní pomůcky, volit prvky technologického vybavení pracovišť apod.
 • navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobk
 • navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
 • měřit základní technické veličiny
 • využívat prostředky informačních technologií pro podporu efektivní práce
 • komunikovat v cizích jazycích

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Dispečer strojírenské výroby
 • Energetik technik výroby tepelné energie
 • Hasič - technik
 • Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě
 • Kontrolor kvality
 • Mechatronik
 • Operátor podzemního zásobníku plynu
 • Revizní technik plynových zařízení
 • Revizní technik zdvihacích zařízení
 • Specialista svařování
 • Strojírenský technik projektant
 • Strojírenský technik technolog
 • Technik jakosti ve strojírenství
 • Technik kontrolor jakosti ve strojírenství
 • Technik řízení jakosti ve strojírenství
 • Technik technického rozvoje v dole

Video k oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Názvy předmětů

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a Literatura

ČJL

2,0

2,0

3,0

4,0

11,0

Anglický jazyk

AJ

2,0

2,0

3,0

3,0

10,0

Německý jazyk

NJ

2,0

2,0

3,0

3,0

10,0

Občansko společenský základ

OSZ

-

1,0

1,0

1,0

3,0

Dějepis

D

2,0

-

-

-

2,0

Fyzika

F

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

Chemie

CH

1,0

-

-

-

1,0

Základy ekologie a biologie

ZEB

1,0

-

-

-

1,0

Matematika

M

3,0

3,0

3,0

4,0

13,0

Tělesná výchova

TV

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

Informační a komunikační technologie

ICT

2,0

-

-

-

2,0

Ekonomika a řízení

-

2,0

1,0

-

3,0

Strojnictví

S

2,0

-

-

-

2,0

Strojírenské materiály

SM

2,0

-

-

-

2,0

Stroje a zařízení

SZ

-

1,0

1,0

1,0

3,0

Strojírenská technologie

ST

-

1,0

1,0

1,0

3,0

Elektrotechnika

ELT

-

1,0

1,0

-

2,0

Metrologie

MTL

-

-

-

2,0

2,0

Výkresová dokumentace

VD

3,0

-

-

-

3,0

Technologie

T

1,5

1,0

1,0

2,0

5,5

Technologické postupy

TP

-

-

-

2,0

2,0

CNC programování

CNC

-

2,0

3,0

-

5,0

Počítačové konstruování

PKO

-

2,0

-

-

2,0

Odborný výcvik

OV

6,0

9,0

9,0

7,0

31,0

Odborná praxe

OPX

-

2 týdny

2 týdny

-

0,0

CELKEM

32,5

33,0

33,0

33,0

131,5

131,5