Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění

Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění

23-41-M/01 - 4 letý maturitní obor

Vzdělání v oboru je ukončeno maturitní zkouškou, její konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanismy a části strojů, nástroje, nářadí, přípravky, výrobní pomůcky, volit prvky technologického vybavení pracovišť apod.
 • navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobk
 • navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
 • měřit základní technické veličiny
 • využívat prostředky informačních technologií pro podporu efektivní práce
 • komunikovat v cizích jazycích

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Dispečer strojírenské výroby
 • Energetik technik výroby tepelné energie
 • Hasič - technik
 • Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě
 • Kontrolor kvality
 • Mechatronik
 • Operátor podzemního zásobníku plynu
 • Revizní technik plynových zařízení
 • Revizní technik zdvihacích zařízení
 • Specialista svařování
 • Strojírenský technik projektant
 • Strojírenský technik technolog
 • Technik jakosti ve strojírenství
 • Technik kontrolor jakosti ve strojírenství
 • Technik řízení jakosti ve strojírenství
 • Technik technického rozvoje v dole

Video k oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 23 – 41 – M/01 Strojírenství

Název ŠVP: SPŠ – Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění (dokument ŠVP je k dispozici a k nahlédnutí v sekretariátu školy)

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávání: 4 roky

Forma vzdělávání: denní studium

Datum platnosti: od 1. 9. 2022

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

4

10

Anglický jazyk

2

2

2

4

10

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Dějepis

1

1

0

0

2

Matematika

3

3

2

4

12

Základy ekologie a biologie

1

0

0

0

1

Fyzika

1

1

1

0

3

Chemie

1

1

0

0

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

1

1

2

6

Ekonomika

0

0

2

1

3

Projektování a konstruování

2

3

3

4

12

Strojnictví

2

0

0

0

2

Strojírenská Technologie

2

3

2

3

10

 

 

 

 

 

 

Strojírenské materiály

2

0

0

0

2

Stavba a provoz strojů

2

2

4

4

12

Praxe

6

10,5

10,5

3,5

30,5

Celkem

31

 32,5

32,5

32,5

128,5

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Odborné praktikum

0

0

0

1

1

Jazykový seminář

0

0

0

1

1

Cvičení z matematiky

0

0

0

1

1

Maturitní seminář

0

0

0

1

1

 Poznámky:

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden teoretického a odborného výcviku.  Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.

Do čtvrtého ročníku studia mohou být zařazeny nepovinné vyučovací předměty (Odborné praktikum, cvičení z matematiky, dále pak semináře jazykový a maturitní), které jsou určeny k procvičování a rozšíření znalostí daných předmětů, na přípravu žáků k maturitní zkoušce a k příjímacím zkouškám na vysoké školy.