Strojní mechanik

Strojní mechanik

23-51-H/01 - 3 letý učební obor

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je
 • upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je
 • opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnosti
 • obsluhovat strojní zařízení
 • svařovat kovové materiály
 • komunikovat v cizím jazyce

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Brusič nožířských výrobků
 • Důlní zámečník
 • Horník kombajnér rubání a ražení
 • Horník předák rubání a ražení
 • Horník rubání a ražení
 • Horník v dole
 • Horník v ostatních činnostech v dole
 • Instruktor svařování kovů
 • Kovář ruční
 • Kovář v hutním provozu

Video k učebnímu oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 23 – 51 – H/01 Strojní mechanik

Název ŠVP: SPŠ - Strojní mechanik (dokument ŠVP je k dispozici a k nahlédnutí v sekretariátu školy)

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní studium

Datum platnosti: od 1. 9. 2022

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

2

2

5

Základy ekologie a biologie

1

0

0

1

Fyzika

1

1

0

2

Chemie

0,5

0,5

0

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

0

1

1

2

Výkresová dokumentace

2

1

1

4

Strojnictví

1

1

1

3

Strojírenská Technologie

2

2

2

6

Strojírenské materiály

1

0

0

1

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

 

 

 

 

 

B. Povinné výběrové předměty

 

 

 

 

Odborné projekty

0

0

1

1

 Všeobecně vzdělávací seminář

0

0

1

1

Cvičení z matematiky

0

0

1

1

Celkem

30,5

32,5

32,5

95,5

Poznámky:                                 

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.  Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví, při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku, je stanoven vládním nařízením.

Do třetího ročníku studia si žáci volí jeden z povinně výběrových předmětů, které jsou určeny k procvičování a rozšíření znalostí daných předmětů a na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání.