Strojní mechanik

Strojní mechanik

23-51-H/01 - 3 letý učební obor

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Absolvent získá znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je
 • upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je
 • opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnosti
 • obsluhovat strojní zařízení
 • svařovat kovové materiály
 • komunikovat v cizím jazyce

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Předpokládané uplatnění absolventa oboru:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

Konkrétní pracovní pozice absolventa oboru:

 • Brusič nožířských výrobků
 • Důlní zámečník
 • Horník kombajnér rubání a ražení
 • Horník předák rubání a ražení
 • Horník rubání a ražení
 • Horník v dole
 • Horník v ostatních činnostech v dole
 • Instruktor svařování kovů
 • Kovář ruční
 • Kovář v hutním provozu

Video k učebnímu oboru a další informace

 

Studijní plán oboru

Názvy předmětů

1.

2.

3.

 

Český jazyk a Literatura

ČJL

1,0

2,0

2,0

5,0

Cizí jazyk

AJ/NJ

2,0

2,0

2,0

6,0

Občansko společenský základ

OSZ

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

F

1,0

1,0

-

2,0

Chemie

CH

1,0

-

-

1,0

Základy ekologie a biologie

ZEB

1,0

-

-

1,0

Matematika

M

1,0

2,0

2,0

5,0

Tělesná výchova

TV

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

ICT

2,0

-

-

2,0

Ekonomika a řízení

-

-

2,0

2,0

Strojnictví

S

2,0

-

-

2,0

Stroje a zařízení

SZ

-

1,0

1,0

2,0

Strojírenské materiály

SM

1,0

1,0

-

2,0

Výkresová dokumentace

VD

1,5

1,0

-

2,5

Elektrotechnika

ELT

-

-

1,0

1,0

Technologie

T

2,0

2,0

2,0

6,0

CNC programování

CNC

-

2,0

-

2,0

Měření a technologická cvičení

MTC

-

-

2,0

2,0

Odborný výcvik

OV

15,0

17,5

17,5

50,0

CELKEM

32,5

33,5

33,5

99,5

99,5