SEZNAM FIREM/INFORMACE PRO FIRMY

Předmět: ODBORNÁ PRAXE

 • Žák si v průběhu odborné praxe ověřuje, rozvíjí, zdokonaluje a prohlubuje znalosti při strojním obrábění na konvenčních a CNC obráběcích strojích. Odborná praxe je zařazena do 2. pololetí 2. a 3. ročníku v rozsahu 70 hodin v každém ročníku.
 • Pracoviště, resp. firma, kde bude odborná praxe konána, si může žák zajistit individuálně, schvaluje ho ředitel školy uzavřením písemné smlouvy s danou firmou.

Smluvně zajištěná pracoviště pro odbornou praxi pro šk. r. 2023/2024:

 • Strojírna Litvínov spol. s r. o.
 • BIS Czech s. r. o.
 • SUTOR Global s. r. o.
 • Metalimpex Group spol. s r.o.
 • DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
 • Kovovýroba Holeček
 • VAOS CV GROUP  s. r. o.
 • ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.​
 • Mostecká montážní a. s.
 • + probíhají další jednání (seznam je aktualizován průběžně)

SPOLUPRÁCE ŠKOLA & FIRMA

Možnosti podpory školy a poskytovatele odborné praxe žáků (výčet není závazný, může se jakkoliv měnit, a to dle dohody obou smluvních stran; jedná se o rámec možné spolupráce)

Co jako firma nabízíte...

 • chcete investovat peníze, technologie, své odborníky... (?)
 • chcete spojit dobré jméno své firmy s naší školou a v rámci PR uzavřít dohodu... (?)
 • chcete se více zaměřit na žáky, nebo na učitele... (?)

Kdo z firmy se bude účastnit a co/jaké jsou priority...

 • na půdě školy to mohou být vaši odborníci docházející do výuky; tise kromě přednášek mohou společně s učitelem podílet na výuce, být konzultanty pedagogů, ale i žáků, kteří v rámci odborné činnosti zpracovávají téma z vašeho oboru
 • spolupráce s pedagogy se později může rozvinout i do společné přípravy výukových materiálů. Odborníci se v roli expertů také mohou účastnit závěrečných zkoušek nebo profilové maturity 
 • vaši pracovníci mohou působit v roli instruktorů, kteří vedou přímo na pracovišti žáky, případně pedagogy, přicházející do vaší firmy na stáž; podle platné legislativy může být na jednoho instruktora maximálně šest žáků

Technologické zapojení a vzdělávání...

 • na pracovišti firmy lze žáky i učitele v dané technologii přímo proškolit, ale můžete ji také poskytnout škole k využití při výuce, pro žáky je cenné například propojení strojního a programového vybavení s postupy a standardy, které ve firmě běžně používáte

Finanční stránka věci/dohody...

 • časté jsou motivační pobídky ve formě stipendií pro žáky: příspěvek na stravování, jízdné do místa vzdělávání, ubytování, pomůcky nad rámec OOP aj.
 • sponzorovat lze i školu: vybavit školní dílny či laboratoře, investovat do odborného vzdělávání pedagogů formou kurzů či odborných stáží, kupříkladu i na špičkovém partnerském pracovišti v zahraničí
 • výhodou pro zaměstnavatele jsou daňové odpočty na pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání i na podporu výdajů vynaložených na žáka
 • četné je sponzorování cen do žákovských odborných soutěží; soutěže můžete společně se školou také pořádat
 • zda budou žáci odměňováni a případně v jaké výši, záleží zcela na rozhodnutí firmy; pokud se žáci podílejí na produktivní činnosti firmy (přináší firmě příjem), finanční příspěvek musí činit min. 30% minimální mzdy

KONTAKTNÍ OSOBA pro uzavření spolupráce škola + firma:

Mgr. Daniel Urik, ředitel školy; tel.: 734 650 705; e-mail: reditel@spslitvinov.cz; popř. Veronika Bartková (asistentka ředitele) tel.: 603 757 701; e-mail: sekretariat@spslitvinov.cz