ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání; naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání; prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů, a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací; vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním; vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin; vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané; vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění; rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních; zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence. Přítomnost školního psychologa ani školního specálního pedagoga není zajištěna. Škola však spolupracuje s odbornými poradenskými organizacemi – viz plán práce VP a ŠMP.

Služby poradenského charakteru jsou poskytovány žákům, učitelům zákonným zástupcům/rodičům.

KONTAKTY

Ing. et. Ing. Renata KOULOVÁ – výchovný poradce; r.koulova@spslitvinov.cz; tel.: 732 513 722

KONZULTAČNÍ HODINY: (středa 13:30 – 15:00; pátek 09:30 – 11:00)

Mgr. Eva PROKOPOVÁ – metodik prevence; e.prokopova@spslitvinov.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: (středa 13:30 – 15:00; pátek 12:30 – 13:30)

POPIS ČINNOSTI

Výchovný poradce věnuje se prvořadě problematice kariérového poradenství, volbě povolání, procesu inkluze – integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenské činnosti: kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka; základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků; individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem); poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem); spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy; zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek; vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky; zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků; poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence; metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.; předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy; poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům; shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření; poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče podle potřeby.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence rizikového chování.

Metodické a koordinační činnosti: koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy (MPP); koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, xenofobie, rasismu, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování; metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy); koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování; koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti; koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na úspěšnou inkluzi – zapojování prvků tolerance do vzdělávacího procesu a na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů; kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů; shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti: zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy; prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností; vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti: vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem sociálně patologického chování či žáků s těmito projevy chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli); spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole; příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními; průběžné seznamování se s novými diagnostickými a intervenčními postupy pro preventivní práci ve škole, a to zejména v oblasti specifické prevence.

Ke zvyšování kvalifikace využívá aktuální nabídky dalšího vzdělávání v oboru.