Docházka do školy - výňatek ze ŠŘ

Absenci u nezletilých žáků omlouvají prokazatelně (písemně) zákonní zástupci žáka, a to do tří dnů. K omlouvání absence slouží primárně systém Bakaláři nebo lékařské osvědčení. O uvolnění žáka na max. dva dny může rozhodnout třídní učitel, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka či zletilého žáka. V případě delší absence (3 a více dnů) žádá zákonný zástupce žáka či zletilý žák písemně o uvolnění ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.

Zletilí žáci omlouvají svoji absenci ve škole prokazatelnou formou (písemně) do tří dnů.

Žák, který žádá o uvolnění z některého předmětu, např. z tělesné výchovy nebo z akce, která je určena učebním plánem, (sportovní kurzy, praxe), předloží spolu se žádostí i doklady nutné k rozhodnutí, např. vyjádření lékaře. Vše podává k rukám ředitele školy.

Žádost o mimořádné uvolnění z kurzů musí být předložena třídnímu učiteli nejpozději 1 týden před zahájením kurzu. Zákonným zástupcům bude zasláno písemné vyjádření vedení školy. V případě náhlé nemoci je žák nebo zákonný zástupce povinen informovat vedoucího kurzu nebo vedoucího praxe. Nedodržení tohoto postupu bude hodnoceno jako porušení školního řádu s následným výchovným opatřením.

Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, infekční nemocí, oznámí to žák či jeho zákonný zástupce ihned řediteli školy.

Žák, který zameškal vyučování, je povinen se informovat u spolužáků o probíraném učivu a uložených úkolech. Žák je povinen dle pokynů učitelů doplnit si zameškané učivo a dostudovat probranou látku individuálně.

Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli první den při příchodu do školy.

Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy (prostřednictvím třídního učitele) písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, žák školu nenavštěvuje. Vztah školy k žákům v období mezi ukončením klasifikace v posledním ročníku vzdělávání a vydáním vysvědčení o maturitní zkoušce, je vztahem školy a žáka, který se nezúčastňuje výuky, ale jen maturitních zkoušek (jako součásti vzdělávání) v termínech stanovených ředitelem školy. Žák je sice žákem školy, ale na zkoušky se připravuje doma.

Třídní učitel může vyžadovat u žáků s vysokou nebo s častou absencí omluvenku pouze od lékaře (tzv. „zvláštní režim“).